Rol van de intendant

De nood aan een versterking en verdere ontwikkeling van het elektriciteitssysteem in West-Vlaanderen wordt door weinigen in twijfel getrokken, net als de nood aan het aan land brengen van de toekomstige windenergie op de Noordzee. Waar de hoogspanningsverbinding van het Ventilusproject exact komt, met welke technologie dit gebeurt en welk flankerend beleid hier tegenover staat, daar is op dit moment minder eensgezindheid over.

In de betrokken West-Vlaamse gemeenten heerst een groeiende ongerustheid over het tracé, de impact op de gezondheid en de gebruikte technologie van deze toekomstige hoogspanningsverbindingen. De taal en de boodschappen die door experten en sommige stakeholders hierrond gehanteerd worden, zijn ook niet altijd begrijpelijk voor iedereen.

Intendant Guy Vloebergh ging als onafhankelijk figuur in alle onpartijdigheid de komende maanden in overleg met alle betrokkenen. Hij streefde ernaar om met extra overleg het vertrouwen te (her)winnen. Het lopende planningsproces van het gewestelijk RUP Ventilus, getrokken door het departement Omgeving, werd daarom tijdens de opdracht van de intendant (van mei 2021 t/m maart 2022) ‘on hold’ gezet.

De intendant capteerde in eerste instantie de bezorgdheden van de lokale besturen, de middenveldorganisaties en de burgerbewegingen. Hij liet zich omringen door diverse experten om heldere antwoorden te formuleren op alle concrete vragen die op dat ogenblik op tafel lagen.

Het expertenteam van de intendant bestaat uit:

Prof. dr. Dirk Adang
Gezondheidsexpert
UHasselt
Prof. dr. Dirk Van Hertem
Energie-expert
KULeuven

Conny Deneweth
Communicatie-expert
DenS Communicatie
Meester Yves Loix
Juridisch expert
GSJ Advocaten

De intendant opereerde in alle onafhankelijkheid en kreeg van de Vlaamse Regering het mandaat om tijdens zijn aanstelling van in totaal 9 maanden het Ventilus-project terug op de rails te zetten. Hij stond hierbij in voortdurende dialoog met de bevoegde minister Zuhal Demir.

In oktober en november 2021 kondigde de federale regering aan om het vermogen van de windturbineparken op zee te verhogen en om een nieuwe kabel naar Denemarken aan te leggen. Deze plannen hadden een mogelijke impact op het Ventilus-project en zijn alternatieven. Dit riep bijkomende vragen op die met alle stakeholders besproken werden.
Om tot één omvattend en volledig eindrapport voor Ventilus te komen, was het nodig om de impact van de nieuwe federale plannen op alle Ventilus-alternatieven mee onder de loep te nemen. Hiermee ging het Ventilus-team nu verder aan de slag.

In maart 2022 leverde intendant Guy Vloebergh het eindrapport van zijn team via minister Zuhal Demir op aan de Vlaamse Regering. U kan het eindrapport en de synthese hier bekijken:

De conclusies rond gezondheid werden grotendeels door alle stakeholders gedeeld. Dit gold evenwel niet voor de conclusie omtrent technologie. De burgerplatformen legden zich niet neer bij de vaststelling dat alleen een bovengrondse verbinding mogelijk is binnen de doelstellingen van het Ventilus-project en rekening houdend met de bestaande technologie. Veel West-Vlaamse burgemeesters volgden deze lijn. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 2 september 2022 om het eindrapport van de intendant voor te leggen aan een onafhankelijke expert die de burgemeesters zelf mochten aanduiden. De keuze viel op professor Dirk Westermann, professor aan de Duitse technische universiteit van Ilmenau. Westermann geldt als specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen in gelijkstroom. Hij gaat na of de conclusies van het eindrapport van de Ventilus-intendant kloppen en onderzoekt de haalbaarheid van de alternatieven die de burgerplatformen aanreikten. Zijn bevindingen worden begin november 2022 verwacht. Daarna neemt de Vlaamse Regering een beslissing.