Rol van de intendant

De nood aan een versterking en verdere ontwikkeling van het elektriciteitssysteem in West-Vlaanderen wordt door weinigen in twijfel getrokken, net als de nood aan het aan land brengen van de toekomstige windenergie op de Noordzee. Waar de hoogspanningsverbinding van het Ventilusproject exact komt, met welke technologie dit gebeurt en welk flankerend beleid hier tegenover staat, daar is op dit moment minder eensgezindheid over.

In de betrokken West-Vlaamse gemeenten heerst een groeiende ongerustheid over het tracé, de impact op de gezondheid en de gebruikte technologie van deze toekomstige hoogspanningsverbindingen. De taal en de boodschappen die door experten en sommige stakeholders hierrond gehanteerd worden, zijn ook niet altijd begrijpelijk voor iedereen.

Intendant Guy Vloebergh gaat als onafhankelijk figuur in alle onpartijdigheid de komende maanden in overleg met alle betrokkenen. Verdere stappen in het dossier zijn immers niet mogelijk zonder extra overleg om het vertrouwen te (her)winnen. Het lopende planningsproces van het gewestelijk RUP Ventilus, getrokken door het departement Omgeving, wordt dan ook even ‘on hold’ gezet.

De intendant zal in eerste instantie de bezorgdheden van de lokale besturen, de middenveldorganisaties en de burgerbewegingen capteren. Hij laat zich omringen door diverse experten om heldere antwoorden te formuleren op alle concrete vragen die momenteel op tafel liggen.

Het expertenteam bestaat uit:

Prof. dr. Dirk Adang
Gezondheidsexpert
UHasselt
Prof. dr. Dirk Van Hertem
Energie-expert
KULeuven

Conny Deneweth
Communicatie-expert
DenS Communicatie
Meester Yves Loix
Juridisch expert
GSJ Advocaten

De intendant brengt de informatie op een transparante, heldere manier tot bij elke betrokken burger of stakeholder.

Hij opereert in alle onafhankelijkheid en krijgt van de Vlaamse Regering het mandaat om tijdens een (verlengbare) aanstelling van 6 maanden het Ventilus-project terug op de rails te krijgen en te bemiddelen tot een voorkeurstracé. Hij staat hierbij in voortdurende dialoog met de bevoegde minister Zuhal Demir.

In oktober en november 2021 kondigde de federale regering aan om het vermogen van de windturbineparken op zee te verhogen en om een nieuwe kabel naar Denemarken aan te leggen. Deze plannen hebben een mogelijke impact op het Ventilus-project en zijn alternatieven. Dit riep bijkomende vragen op die met alle stakeholders dienen te worden besproken.
Om tot één omvattend en volledig eindrapport voor Ventilus te komen, is het nodig om de impact van de nieuwe federale plannen op alle Ventilus-alternatieven mee onder de loep te nemen. Hiermee gaat het Ventilus-team nu verder aan de slag.